Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Sportmindit, hierna te noemen therapeut of Sportmindit, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58525335.
De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de begeleiding of behandeling zoals die is afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Art. 1. Definities.
1. De therapeut of Sportmindit: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Maarten Jongma of therapeut(en) die ingehuurd worden voor het bieden van behandeling.
2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de cliënt, werkgever of sportvereniging.

Art. 2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. Sportmindit zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3. De behandelend therapeut heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Art. 5. Opzegging.
Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Art. 6. Overmacht.
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.
1. Afspraken dienen per sms/app of mail, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult kan de therapeut, gezien de gereserveerde tijd, besluiten het gehele consult bedrag in rekening te brengen.
2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 8 Geheimhouding.
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
2. In verband met de systemische werkwijze binnen de relatie- en familiebehandeling vindt uitwisseling van informatie over familieleden en/of partners binnen de behandeling plaats. Dit enkel wanneer informatie ter bevordering van de behandeling is en mits een cliënt nadrukkelijk verzoekt om geheimhouding van bepaalde informatie.

 1. In het geval van sportpsychologische begeleiding kan het zinvol zijn om de (hoofd)trainer te betrekken bij deze begeleiding. Uitwisseling van informatie vindt alleen plaats met toestemming van de client en enkel ter bevordering van de sportprestatie.
 2. In verband met de systemische werkwijze binnen begeleiding bij herstel naar werk vindt er terugkoppeling van het traject plaats richting werkgever wanneer de werkgever als opdrachtgever geldt. Enkel informatie ter bevordering van het herstel op werk zal worden gedeeld en enkel met toestemming van de client.

  Art. 9. Klachten.
  1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Sportmindit is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. Sportmindit voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
  2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Sportmindit. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

  Art. 10. Betaling.
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 28 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.
  2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Sportmindit zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
  3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door Sportmindit gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
  4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Sportmindit gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Sportmdindit zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

  Art. 11. Aansprakelijkheid.
  1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
  2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
  3. Sportmindit geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  4. Sportmindit is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
  6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
  7. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
  8. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.

  Art. 12. Tarieven.
  1. Sportmindit is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
  2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
  3. Sportmindit behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

  Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.
  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

  Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.