Algemene voorwaarden

sportmindit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportmindit, hierna te noemen therapeut of Sportmindit, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58525335. De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de begeleiding of behandeling zoals die is afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij medische klachten altijd eerst de behandelend arts.

Art. 1. Definities.

 1. De therapeut of Sportmindit: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft
  aangenomen. In dit geval te weten Maarten Jongma.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft
  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten. Bijvoorbeeld de
  cliënt, werkgever of sportvereniging.

Art. 2. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.

 1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn
  voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
  doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult
  totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt,
  tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een
  bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat
  beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te
  verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling
  overleg de behandeling aanpassen.
 2. Sportmindit zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële
  consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. De behandelend therapeut heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave
  van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten
  en/of aanschaf van suppletie.

Art. 5. Opzegging.

Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen,
mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Art. 6. Overmacht.

Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak, worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.

 1. Afspraken dienen per sms/app of mail, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te
  worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult kan de therapeut, gezien
  de gereserveerde tijd, besluiten het gehele consult bedrag in rekening te brengen.
 2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat
  betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken,
  waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 8 Geheimhouding.

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
  zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron
  hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
  medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard
  is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
 2. In verband met de systemische werkwijze binnen de relatie- en familiebehandeling vindt
  uitwisseling van informatie over familieleden en/of partners binnen de behandeling plaats. Dit
  enkel wanneer informatie ter bevordering van de behandeling is en mits een cliënt nadrukkelijk
  verzoekt om geheimhouding van bepaalde informatie.
 3. In het geval van sportpsychologische begeleiding kan het zinvol zijn om de (hoofd)trainer te
  betrekken bij deze begeleiding. Uitwisseling van informatie vindt alleen plaats met
  toestemming van de client en enkel ter bevordering van de sportprestatie.
 4. In verband met de systemische werkwijze binnen begeleiding bij herstel naar werk vindt er
  terugkoppeling van het traject plaats richting werkgever wanneer de werkgever als
  opdrachtgever geldt. Enkel informatie ter bevordering van het herstel op werk zal worden
  gedeeld en enkel met toestemming van de client.

Art. 9. Klachten.

 1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit
  samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Sportmindit is aangesloten bij het
  Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op
  zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. Sportmindit voldoet hiermee aan de Wet
  kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen
  30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende
  werkzaamheden schriftelijk te melden aan Sportmindit. Bij gebreke, waarna het recht van
  opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden,
  vervalt.

Art. 10. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener
  aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 28 dagen is de
  opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente
  aan dienstverlener verschuldigd.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de
  nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
  Sportmindit zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag
  opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele
  voldoening.
 3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het
  incasseren via een door Sportmindit gekozen incassobureau en/of indien nodig
  gerechtsdeurwaarder.
 4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Sportmindit gekozen incassobureau of
  gerechtsdeurwaarder, onttrekt Sportmdindit zich volledig van de incassering. Overleg over
  eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd
  worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
  vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
  geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is
  sprake van een inspanningsverplichting.
 3. Sportmindit geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige
  wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van
  haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een
  zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd
  therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Sportmindit is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de
  opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet
  naar behoren heeft opgevolgd.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het
  bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking
  van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het
  verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
 8. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie
  maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden
  gestaakt.

Art. 12. Tarieven.

 1. Sportmindit is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer
  bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen of
  diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of
  sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige
  overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het
  voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden
  gesteld.
 2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de
  afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 3. Sportmindit behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door bovengenoemd dienstverlener worden
gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede
de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele
toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die
voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

× Hoe kan ik je helpen?